Cập nhật các đầu số di động Viettel mới nhất

 Hiện tại Viettel đã cung cấp ra thị trường 12 đầu số di động, dưới đây là danh sách cập nhật các đầu số di động của Viettel:

 1. 098 cung cấp 15/10/2004 
 2. 097 cung cấp 25/09/2006 
 3. 038 cung cấp 19/09/2018 (Trước đây 0168 cung cấp 25/07/2007)
 4. 039 cung cấp 17/09/2018 (Trước đây 0169 cung cấp 28/03/2008) 
 5. 037 cung cấp 23/09/2018 (Trước đây 0167 cung cấp 10/12/2008) 
 6. 036 cung cấp 25/09/2018 (Trước đây 0166 cung cấp 04/08/2008) 
 7. 035 cung cấp 27/09/2018 (Trước đây 0165 cung cấp 18/03/2009) 
 8. 034 cung cấp 03/10/2018 (Trước đây 0164 cung cấp 23/11/2009) 
 9. 033 cung cấp 05/10/2018 (Trước đây 0163 cung cấp 01/03/2010) 
 10. 032 cung cấp 07/10/2018 (Trước đây 01626 - 01629 cung cấp 15/12/2011) 
 11. 096 cung cấp 05/04/2012 (EVN sáp nhập)  
 12. 086 cung cấp 04/03/2016

Nhận xét