Biểu phí chuyển tiền tài khoản ngân hàng qua hệ thống Viettel

 Đối tượng áp dụng: Các khách hàng thực hiện nạp/rút tiền tài khoản ngân hàng (không bao gồm tài khoản Viettel pay)Nhận xét