09 nhiệm vụ trọng tâm của VTT trong năm 2021

Năm 2021 được dự báo là một năm vô cùng khó khăn với Việt Nam và với cả Viettel Telecom khi tác động của đại dịch COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Trong bối cảnh đó, TCT quyết tâm thực hiện phương châm hành động “Tiên phong chuyển dịch số vì KH’’, tập trung vào chuyển dịch số, đẩy mạnh chuyển dịch data, trả sau, sản phẩm dịch vụ mới để bảo đảm tăng trưởng... Cùng theo dõi 9 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 mà tập thể CBNV Viettel Telecom sẽ phải thực hiện.

Nhận xét