Mô hình tổ chức của Viettel Tỉnh/Tp sau điều chỉnh như thế nào?

Như tin đã đưa, bắt đầu từ năm 2021, VTT điều chỉnh mô hình tổ chức của Viettel Tỉnh/Tp nhằm tăng cường hỗ trợ sức mạnh cho tuyến đầu. Cùng theo dõi cơ cấu mô hình tổ chức của Viettel Tỉnh/Tp sau điều chỉnh trong nội dung tin dưới đây.

Theo đó, đối với 61 Viettel Tỉnh/Thành phố, cơ cấu như sau:

Ban giám đốc Tỉnh gồm: Giám đốc Tỉnh chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động SXKD trên địa bàn Tỉnh; 01 PGĐ Kinh doanh giúp việc Giám đốc Tỉnh trong quản lý bán hàng B2C & SME; 01 PGĐ Giải pháp CNTT quản lý trực tiếp nhân viên kênh KHDN.

Kênh Bán hàng trực tiếp: Nhân viên Kế hoạch kinh doanh, Nhân viên kinh doanh Cố định băng rộng, Cụm trưởng, Tư vấn viên dịch vụ viễn thông.

Nhóm giám sát OS: Nhân viên Giám sát OS Điểm bán, Nhân viên giám sát OS Cửa hàng và Nhân viên Giám sát OS SME, Nhân viên phát triển Đại lý bán hàng SME.

Kênh KHDN: Nhân viên bán hàng dự án, nhân viên tư vấn giải pháp, nhân viên tư vấn giải pháp y tế, nhân viên tư vấn giải pháp giáo dục, Nhân viên bán hàng DN (kênh truyền); Nhân viên CNTT (kiêm tư vấn giải pháp và nhiệm vụ hỗ trợ IT tại Tỉnh).

Kênh Viettelpay: Giữ nguyên như hiện trạng.

Phòng Kỹ thuật - Hạ tầng (trừ Viettel ĐNG): Trưởng phòng, NV Thiết kế Tối ưu, NV Truyền dẫn & CĐBR, NV Quản lý Tài sản, NV Hạ tầng, NV Hoàn công Quyết toán, NV Dự án. Riêng Viettel DNG không có Phòng kỹ thuật hạ tầng và chỉ có chức danh NV Dự án thuộc khối hỗ trợ dùng chung.

Các chức danh hỗ trợ dùng chung: Giữ nguyên như hiện tại (Trừ nhân viên NCTT đổi tên và nhiệm vụ thành Nhân viên Kế hoạch kinh doanh).

Lớp Huyện: Giám đốc Huyện kiêm Cụm trưởng BHTT, giữ nguyên như hiện tại.

Ảnh minh họa (Nguồn ảnh: Viettel Hà Tĩnh).

Đối với Viettel Hà Nội và Viettel Hồ Chí Minh:

Ban Giám đốc gồm: Giám đốc Tỉnh chịu trách nhiệm chung về hoạt động kinh doanh trên địa bàn; 01 PGĐ Kinh doanh giúp việc Giám đốc Tỉnh trong quản lý bán hàng khách hàng B2C và khách hàng SME.

Tổ chức nhóm nhân sự chuyên trách (taskforce) thực hiện nhiệm vụ xử lý công nợ tài chính, hoàn công quyết toán, tài sản tồn đọng và chênh lệch của công tác kỹ thuật hạ tầng.

Phòng Dự án: Trưởng phòng Dự án, Nhân viên Dự án (có nhiệm vụ tìm kiếm, tiếp xúc, lập dự án, ký hợp đồng với chủ đầu tư (đối tác) dự án toà nhà, khu đô thị, khu công nghiệp công nghiệp, khu đô thị mới; phân chia hoa hồng dự án cho đối tác; tổng hợp đề xuất hạ tầng mạng lưới….).

Kênh ViettelPay: Giữ nguyên như hiện trạng.

Kênh Bán hàng trực tiếp: Nhân viên Kế hoạch kinh doanh, Nhân viên kinh doanh Cố định băng rộng, Cụm trưởng, Tư vấn viên dịch vụ viễn thông.

Kênh KHDN: Sẽ tổ chức điều chuyển chức năng nhiệm vụ, nhân sự về TCT VTS, kiện toàn cùng mô hình tổ chức TCT VTS. Trong thời gian ban hành hướng dẫn mới, tạm thời giữ nguyên như hiện tại.

Bên cạnh đó, tổ chức tinh gọn lại các đầu mối hỗ trợ, cụ thể: Sáp nhập Phòng TCLĐ và Phòng Chính trị thành Phòng Tổ chức – Chính trị, trong đó công tác Đảng, Công tác chính trị báo cáo trực tiếp Đảng ủy, Ban giám đốc Tỉnh. Tối ưu và chuẩn hóa lại các chức danh thuộc công tác tổ chức lao động và công tác chính trị. Duy trì Phòng Kế hoạch – Hành chính và tinh gọn lại phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ theo mô hình mới. Duy trì Phòng Tài chính và tinh gọn lại nhân sự sau khi điều chuyển nhiệm vụ công nợ tài chính phát triển hạ tầng mạng lưới về VTNet và quyết toán xong công nợ tài chính, hoàn công quyết toán, tài sản tồn đọng và chênh lệch của công tác kỹ thuật hạ tầng.

Việc thay đổi mô hình tại tỉnh nhằm phát huy những ưu thế trong mô hình kênh, đồng thời khắc phục những hạn chế bộc lộ trong quá trình 2 năm qua để tăng cường sức mạnh cho tuyến đầu. Mô hình mới sẽ đi vào hoạt động từ tháng 1/2021.

Nhận xét